Pomyśl o swoich bliskich!

Ubezpieczenia grupowe

Grupowe ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy

Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko utraty przez Ubezpieczonego stałego źródła dochodu na skutek utraty pracy*, ograniczające możliwość spłaty rat pożyczki przez Ubezpieczonego.

Z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w SWU, Ubezpieczyciel spełni świadczenie ubezpieczeniowe, jeżeli w każdym przypadku utraty pracy, będącej przedmiotem ubezpieczenia, ubezpieczony uzyska status bezrobotnego i prawo do zasiłku dla bezrobotnych, w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Kto może skorzystać z oferty? Z ubezpieczenia może skorzystać pożyczkobiorca SKOK PIAST, będący członkiem Towarzystwa Edukacji Finansowej (TEF), zameldowany oraz zatrudniony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który ukończył 18 rok życia, a do osiągnięcia wieku emerytalnego, określonego w przepisach prawa, pozostało mu więcej niż 12 miesięcy.

Szczegółowe warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Compensa TU S.A. VIG oraz wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, zawarte są w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia (SWU) od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy.

 

*Utrata pracy – zdarzenie objęte ubezpieczeniem, polegające na utracie zatrudnienia wskutek:

  1. w przypadku osób fizycznych pozostających w stosunku pracy (z wyłączeniem osób z pkt. 2) – rozwiązania stosunku pracy, z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego,
  2. w przypadku osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie prowadzonym przez osobę bliską:
  • ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa pracodawcy,
  • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowanie przedsiębiorstwa z właściwego rejestru,
  1. w przypadku osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia z płacą równą co najmniej obowiązującej płacy minimalnej – rozwiązania umowy zlecenia z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego.
  2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyrejestrowania działalności gospodarczej z przyczyn ekonomicznych.

Infolinia

Pon. - Pt. 800 - 1600

Nie czekaj, zadzwoń!

Skontaktuj się z nami 801 602 222** połączenie z telefonów komórkowych
Skontaktuj się z nami (32) 323 45 61** połączenie z telefonów stacjonarnych

** Koszt połączenia wg taryfy operatora

Zapytaj o produkt

Masz pytania? Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą

Zobacz również

Ubezpieczenie pożyczkobiorców

Sprawdź ofertę naszych ubezpieczeń.

Więcej

Ubezpieczenia majątkowe

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny na wypadek różnych zdarzeń losowych.

Więcej